Sloky lásky

  • Opusové číslo 001
  • pět písní pro tenor a orchestr na slova S. Ščipačeva

Lukášovou prvotinou je cyklus písní pro střední hlas a orchestr na slova Stěpana Ščipačeva Sloky lásky, op. 1. Byl dokončen v prosinci 1953[10] a jsou v něm zhudebněny čtyři lyrické básně o lásce ze stejnojmenné sbírky ukrajinského básníka Stěpana Ščipačeva.

1. Večerní hvězdy svit, 2. Jsi všechno, 3. Zdálo se mi, 4. U moře.

Písně jsou psány ve volnějším tempu: moderato, andante (non troppo), moderato allegretto, s několika tempovými i dynamickými změnami (rit. molto, molto piú mosso, accelerando) a v pravidelném rytmu, kopírujícím rytmus veršů. Nedochází ke změnám metra. Melodie je romanticky klenutá, harmonie klasická. Písně jsou strofické s předehrami, mezihrami a dohrou. Zdeněk Lukáš vytvořil typické klasicko-romantické písně vázané na básnickou předlohu, z kterých je patrný jeho smysl pro deklamační stránku slova a cit pro přízvuk, slabičnou délku i větný spád, který později dovede k dokonalosti a který je typickým rysem jeho vokální tvorby. Instrumentace vhodně doplňuje náladu písní. V doprovodu dochází k častému střídání skupin nástrojů se sólovými pasážemi.Premiéra zazněla v r. 1954 v podání Zdeňka Jankovského a Orchestru Československého rozhlasu v Plzni. V témže roce byl natočen v plzeňském studiu v provedení výše uvedených umělců.    

/Text: D.Mandysová/